Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka już dziś! Jutro może być za późno!

wpis w: Uncategorized | 0


Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z niżej zamieszczonymi materiałami, aby uchronić dzieci i młodzież przed postępującą deprawacją. Zatroszczmy się o nasze pociechy! Apelujemy szczególnie do rodziców i dziadków o aktywne działanie.

 

Prezentacja .PDF – przesuwanie slajdów na pasku stanu (góra i dół):

11.04.2019 Niebezpieczeństwo edukacji seksualnej ...

 

 

Rodzice w szkole

Jako rodzice mamy konstytucyjną gwarancję do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust 1. Konstytucji) oraz konstytucyjną gwarancję wolności sumienia obejmującą prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53 ust.3 Konstytucji), potwierdzone w treści Preambuły ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w art. 1 pkt 2 tejże ustawy i art. 13 ust. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty )

 

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Preambuła ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 

Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

Konstytucja RP, art. 48 ust. 1

Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Konstytucja RP, art. 53 ust. 3

System oświaty zapewnia w szczególności: (…) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

Art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.

Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

Odpowiedzialność za wychowanie dzieci spoczywa na rodzicach,
mamy prawo decydować w jakie sposób są edukowane.

 

 

W każdym wypadku warto inwestować w szczere i otwarte relacje z dzieckiem. Słuchaj uważnie – najczęściej to rodzic jest pierwszą osobą, do której zwraca się z trudnymi pytaniami. Nie rezygnuj z bycia autorytetem.

Zgłoś się do Trójek Klasowych i Rad Rodziców. Jako członek Rady Rodziców będziesz opiniował program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Możesz promować dobre inicjatywy a korzystając z funduszy Rady Rodziców finansować pozytywne szkolenia. Działaj na rzecz dobrej szkoły, współpracuj z dyrekcją, wspieraj nauczycieli.

Złóż w szkole lub przedszkolu “Rodzicielskie oświadczenia wychowawcze” przygotowane przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Wydrukuj kilka dodatkowych egzemplarzy dla innych rodziców, zachęć ich również do złożenia oświadczenia. Rodzic składający to oświadczenie korzysta z programu wsparcia procesowego Centrum Interwencji Procesowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Na pierwszym zebraniu nie podpisuj zgody „ogólnej” na udział dziecka w szkoleniach (na wszystkie szkolenia na cały rok). Przed podpisaniem powyższej zgody żądaj scenariusza i informacji o prowadzących (np. pierwszej pomocy). Sprawdź statut organizacji. Bądź uważny na hasła: tolerancja, równość, antydyskryminacja. Upewnij się, że nie jest to przykrywka dla zrównywania w imię nieuporządkowanych zachowań seksualnych, zachęty do eksperymentowania z seksualnością i wspierania eksperymentów z tożsamością płciową. Pamiętaj – dzieci muszą bezwzględnie pozostawać pod opieką nauczyciela podczas wszystkich zajęć.

 

Dziękujemy Instytutowi na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris za wsparcie prawne.

Zachęcamy do zapoznania się działalnością Instytutu na stronie: ordoiuris.pl/